کاسه توت و تزیین فوفل
سه تار کاسه توت و تزیین فوفل