استخوان کاری و پرده فلزی
سه تار استخوان کاری و پرده فلزی