کاسه توت، سیم گیر
کاسه توت، سیم گیر و لبه کاسه گشاد