استخوان کاری، پرده فلزی
سه تار استخوان کاری، پرده فلزی، روی دسته مهرکاری