تار سه اکتاو با پرده فلزی
تار سه اکتاو با پرده فلزی